GDPR Integritetspolicy

GDPR – Behandling av dina personuppgifter

Vad gör JL Toppteknik AB med dina personuppgifter?

JL Toppteknik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som JL Toppteknik AB inom ramen för avtalet/fullmakten behandlar.

De personuppgifter som behandlas är kontaktpersoner i företaget, deras namn, ev titel, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. JL Toppteknik AB har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett ingånget eller ett kommande avtal eller annat uppdrag.

Personuppgifter kan komma att behandlas i våra kontakter med er under avtalstiden.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade – har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som JL Toppteknik AB behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit JL Toppteknik AB.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller

JL Toppteknik AB:s behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länge kommer JL Toppteknik att behandla den registrerades personuppgifter?

JL Toppteknik AB kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer JL Toppteknik AB att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som JL Toppteknik AB stödjer sig på upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om JL Toppteknik AB:s behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande kontaktuppgifter:

 

Brev:
JL Toppteknik AB
Rönna väg 19
686 31 SUNNE

E-post: jens.eide@toppteknik.se