Miljökvalitet

Miljö / kvalitet

JL Toppteknik AB konstruerar, dimensionerar och försäljer kompletta snökanonsystem, snökanoner, skidliftar, skidlås-system och liftkort jojo samt andra produkter som används vid  alpina anläggningar såväl som vid längdskidanläggningar. Vi skall vara en naturlig samarbetspartner för vintersportanläggningar som vill ha produkter som fungerar väl i det klimat de skall verka. Vi skall med hög trovärdighet, tillsammans med våra leverantörer, kunna erbjuda hög leveranssäkerhet och servicenivå.
Vår miljöpolicy.
– Vi skall bidra till och utveckla miljötänkande i vår bransch: Leverantör till vintersportanläggningar Detta genom att JL Toppteknik:- Arbetar med utveckling och effektivisering av våra produkter för att finna den mest energi och kostnadseffektiva snökanonen / anläggningen som kan presenteras för den enskilde kunden.- Arbetar för ett effektivt energiutnyttjande i tillverkningsprocesserna, både för oss själva och i våra kunders system, genom att använda modern utrustning som utnyttjar kapaciteten fullt ut och har låg energiförbrukning. Vi betraktar den gällande miljölagstiftningen och andra miljökrav som ett minimum.- Aktivt söker och införskaffar miljöcertifierade produkter som behövs i vår verksamhet för tillverkning och distribution. – Använder återvinningsbara material i vår hantering och arbetar med trä och papp såväl som andra naturmaterial i vårt emballage.- Arbetar med speditörer, tranportörer och åkare som har en klar miljöpolicy. – Prioriterar samlastning och ha lång framförhållning vid beställning och leverans av material för att nå bra miljöeffekter och bra lönsamhet.- Arbetar för att öka kunskapen om miljöfrågor hos våra medarbetare och kunder.

– Kontinuerligt utbildar vår personal i hantering av miljöfarliga produkter. Samtidigt ska vi sträva efter att utveckla företaget och arbetsplatsen så att arbetsskador och slarv i samband med hantering av miljöfarliga produkter elimineras.

– Arbetar aktivt för att våra underleverantörer ska jobba med miljöfrågor i sin verksamhet
Vår kvalitetspolicy.
– Tillverka och lagerhålla rätt saker i rätt tid och på ett effektivt, företagsekonomiskt och miljömässigt sätt

– Arbeta med trovärdiga underleverantörer, grundade på långvariga relationer, som kan hålla hög servicenivå gentemot oss och våra kunder

– Ha en vision om noll fel i våra leveranser och i vår tillverkning

– Alltid dra lärdom om de brister och fel som ändå uppstår och noga analysera processerna så de inte uppstår igen

– Ständigt tänka och utföra förbättringar i arbetsmiljö, leveranseffektivitet och i miljöhänseende

– Använda effektiva maskiner och metoder vid tillverkning för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet

– Måna om våra anställda så att de har ett bra arbetsliv med hög trivsel och bra arbetsmiljö som ger möjlighet till en meningsfull fritid

– Ha en lönsamhet som gör det möjligt att ligga i framkant med kvalitets- och miljöinvesteringar.

 

Våra certifieringar

Vi är bl.a certifierade för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du kan läsa eller ladda ner certifikaten längst ner på sidan.

Vår arbetsmiljöpolicy.

Denna arbetsmiljöpolicy är framtagen för att gälla för samtliga företag i JL Toppteknik koncernen och i tillägg till detta även för J-Mek som verkar i samma fastighet som oss. Företagen i koncernen är väl sammankopplade och flera av våra medarbetare arbetar åt flera företag i företagsgruppen under en års- cykel. Vi verkar mestadels inom verkstadsbranschen och som rena försäljningsbolag. Våra kunder finns mestadels inom de skandinaviska länderna men också i flera europeiska länder. Vi skall alltid se till att leverera en väl fungerande produkt, i rätt tid och i rätt mängd. Vi skall kort sagt var bäst på det vi gör.Vårt företag består av människor som utför olika typer av arbetsuppgifter. Vi skall arbeta på ett sätt som minimerar riskerna för ohälsa. Ansvaret för detta ligger på företagsledningen, skyddsombuden och den anställde i lika delar. Företagsledningen har dock alltid övergripande ansvar. Eventuella fel eller brister skall omedelbart redovisas och åtgärdas. Särskild dokumentation med förbättringsrapporter finns att arbeta med. Vi skall följa de lagar och rekommendationer som finns inom arbetsmiljöområdet och verka för att göra miljöriktiga inköp med en föresats av att alltid var lite bättre än vad lagar och regler kräver. Budgeterade medel för detta skall årligen avsättas för detta ändamål.

Vi skall samtidigt värna om personalens och den enskilde medarbetarens hälsa både fysiskt och psykiskt. Trivseln på arbetsplatsen är viktig och egna eller företagets initiativ som kan öka trivseln i gruppen skall stimuleras. Arbetsmiljöarbetet skall utövas i förebyggande syfte med målsättningen att personalens hälsa påverkas positivt. Eventuell rehabilitering skall ske snabbt och korrekt. Om inte den offentliga vården klarar uppgiften skall arbetsgivaren göra vad han kan för att genom privata alternativ påskynda rehabiliteringen.

Vi skall verka för att alla skall trivas, känna uppskattning för sina prestationer och utvecklas när företaget utvecklas. Vi skall eftersträva och premiera vidareutbildning, eget ansvar och kompetensutveckling för alla anställda. Ett bra arbetsklimat och en trevlig atmosfär är den bästa garanten för att vårt välbefinnande. Både nuvarande och framtida medarbetare skall trivas i våra företag och stärka våra företags namn på marknaden.

 BV_Certification_ISO9001_ISO14001

Certifikat ISO 9001: 2015 Kvalitet     SWE 

Certifikat ISO 14001: 2015 Miljö     SWE

Certification ISO 9001: 2015       ENG

Certification ISO 14001: 2015     ENG